دوره 1، شماره 1، 1400، صفحات 31 - 37
نویسندگان : حکیم سحاقی * و ناهید حیاتی و حنیفه محمدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شهر کرج بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان متوسطه اول شهر کرج بود که از این میان 40 دانش‌آموز شامل (20 نفر) در گروه آزمایش و (20 نفر) گروه گواه به روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه اشتیاق تحصیلی پنتریچ بود. برای گروه آزمایش، برنامه آموزش هوش هیجانی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله ای دریافت نکرد. براي تجزیه‌وتحلیل داده ها از روش هاي آمار استنباطي تحليل كواريانس استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 23-SPSS انجام شد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش به‌کاررفته باعث افزایش اشتیاق در دانش آموزان می شود. به‌طورکلی، می‌توان گفت که آموزش به‌کاررفته در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثربخش است.

کلمات کلیدی :
هوش، هیجان، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان.


مشاهده مقاله
581
دانلود
156
تاریخ دریافت
۰۲ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۳ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۱۱ بهمن ۱۴۰۰