دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 78 - 89
نویسندگان : میثم اشرفی * و رویا رحیمی

چکیده :
این پژوهش با هدف نقش طرح‌واره‌های ناسازگار در پیش‌بینی نگرانی با توجه به نقش میانجی گر اضطراب مرگ در افراد مبتلا به اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع بنیادی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، مراجعی بودند که با نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر به کلینیک‌های تخصصی روان‌پزشکی، روانشناسی و مشاوره شهر ارومیه مراجعه کردند، و با روش نمونه‌گیری در دسترس به تعداد 217 نفر برای پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه (یانگ و براون 1994)، پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (مایر و همکاران، 1990) و پرسشنامه اضطراب مرگ (تمپلر،1970) بود. برای پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از روش همبستگی، تحلیل مسیر رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین طرح‌واره‌های ناسازگار با نگرانی و اضطراب مرگ رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین اضطراب مرگ با نگرانی رابطه معنی‌دار وجود دارد. نقش میانجی اضطراب مرگ در ارتباط بین طرح‌واره‌های ناسازگار با نگرانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین طبق نتایج رگرسیون، 1/43 درصد از واریانس نگرانی توسط طرح‌واره‌های ناسازگار و اضطراب مرگ تبیین شد.

کلمات کلیدی :
طرحواره های ناسازگار، نگرانی، اضطراب مرگ، اضطراب فراگیر.


مشاهده مقاله
55
دانلود
6
تاریخ دریافت
۰۲ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۳۰ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۲ دی ۱۴۰۱