دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 1 - 12
نویسندگان : بهروز کاظمی دانا * و نرگس جزونقی

چکیده :
در قرن حاضر، نگرش و افکار، مفاهیم پذیرفته‌شده و آشنایی هستند و چنان جایگاهی در نظام‌های حکومتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیداکرده‌اند که هر نوع تصمیم‌گیری بدون اندازه‌گیری آن‌ها دشوار شده است. از سوی دیگر تصمیم‌گیری بر پایه این مفاهیم مستلزم به‌کارگیری درست روش‌هایی است که دارای جایگاه و پشتوانه علمی هستند. استفاده نادرست در اندازه‌گیری این شاخص‌ها، نتایج نادرستی را به بار خواهد آورد. ازاین‌رو، نوشته حاضر درصدد مطالعه رویکرد‌ها و روش‌های سنجش نگرش دانش‌آموزان است با توجه به دامنه، ابعاد و ویژگی‌های وسیع و پیچیده مفهوم نگرش، روش نوشته حاضر از نوع کیفی و با استفاده از روش مرور نظام‌مند انجام‌شده است. جامعه موردمطالعه شامل تمامی کتاب‌ها، مقالات پژوهشی منتشرشده به زبان فارسی و انگلیسی بود که با جستجوی کلیدواژه‌های این حوضه صورت گرفت و عمدتاً بر نوع شناسی؛ مفاهیم، رویکردها، رویه‌ها، شیوه‌های اجرایی، فرصت‌ها و چالش‌ها و یافته‌های نوین و تجارب بین‌المللی متمرکزشده است.

کلمات کلیدی :
سنجش نگرش، دانش آموزان، آموزش و پرورش.


مشاهده مقاله
99
دانلود
10
تاریخ دریافت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۲ شهریور ۱۴۰۱