دوره 2، شماره 2، 1401، صفحات 15 - 26
نویسندگان : دکترحیدر اسماعیل پور * و دکتر مهدی محمودی و دکتر مریم محمدی و زهرا رفیعی سلوط

چکیده :
هدف این تحقیق بررسی ویژگی‌های دانش‌آموز از دیدگاه اسناد آموزش‌وپرورش و نقد آن بر اساس کتاب «آداب المتعلمین» خواجه‌نصیرالدین طوسی است. روش به‌کاررفته در این پژوهش تحلیل اسناد و انتقادی بوده است. براین اساس ابتدا بخش مبانی انسان‌شناسی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش موردبررسی قرار گرفت و با توجه به آن ویژگی‌های دانش‌آموز صورت‌بندی شد. سپس با مراجعه به کتاب «آداب المتعلمین» خواجه‌نصیرالدین طوسی به مشخصات دانش‌آموز اشاره شد و در پایان با معیار قرار دادن کتاب «آداب المتعلمین»، ویژگی‌های دانش‌آموز در سند موردنقد قرار گرفت یافته‌های تحقیق نشانگر آن است که علی‌رغم وجود ویژگی‌های مشترک، برخی از ویژگی‌های دانش‌آموز از دیدگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی وجود دارد که در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش کمتر به آن توجه شده یا اصلاً وجود ندارد. در اسناد آموزش‌وپرورش، به‌طورکلی تأکید مناسب و کافی بر مبانی و اصول صورت گرفته و اشاره اندکی به روش‌های مشخص‌شده است و این در حالی است که خواجه‌نصیرالدین طوسی در کتاب «آداب المتعلمین» به معرفی خصوصیات و روش‌های تربیتی مبتنی بر اصول و بنیادهای دینی می‌پردازد.

کلمات کلیدی :
دانش‌آموز، آداب المتعلمین، خواجه‌نصیرالدین طوسی، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش.


مشاهده مقاله
452
دانلود
91
تاریخ دریافت
۰۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱