دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 45 - 55
نویسندگان : زیباکریمی * و محبوبه هارونی و زهرا رفیعی دلفان و مصیب شاهی نژاد

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی فضای عاطفی خانواده در دانشجویان بر اساس تنیدگی ادراک‌شده و تفکرخودآیند در دوران کرونا بوده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه‌ آزاد اسلامی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول فیدل و تاباکنیک (۲۰۰۷) حداقل 186 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس تعیین گردید. در پژوهش حاضر علاوه بر اطلاعات دموگرافیک از سه پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده‌شده است؛ مقیاس تنیدگی ادراک‌شده (کوهن، کمارک و مرملستین، 1983)، افکار خودآیند (ﻫﻮﻟﻮن و ﮐﻨﺪال، 1980)، جوعاطفی خانواده (هیل برن، ۱۹۶۴) مورداستفاده قرار گرفت. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها در بخش داده‌های توصیفی، از میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی، از همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. بین فضای عاطفی خانواده با تفکرخودآیند و تنیدگی ادراک‌شده رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان حاکی از تائید فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه تنیدگی ادراک‌شده و تفکرخودآیند در پیش‌بینی فضای عاطفی خانواده دانشجویان در دوران کرونا سهم دارند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌گردد که دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی، کارگاه‌های آموزشی در زمینه شناخت و کنترل تفکرخود آیند، کلاس‌های آموزشی برای آگاهی‌های لازم فرزند‌پروری برای ایجاد فضای عاطفی خانوادگی سالم و امن برای فرزندان و آموزش مدیریت تنیدگی و راهبردهای مقابله با تنیدگی در دوران بحرانی نظیر کرونا را برگزار کنند.

کلمات کلیدی :
فضای عاطفی خانواده، دانشجویان، تنیدگی ادراک‌شده، تفکرخودآیند، کرونا


مشاهده مقاله
81
دانلود
6
تاریخ دریافت
۲۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۰ آذر ۱۴۰۱