دوره 2، شماره 3، 1401، صفحات 11 - 17
نویسندگان : خلیل کاکاوندی * و سعدی سهیلی زاده

چکیده :
آسیب شنوايي رايج ترين نقص مادرزادي است و ميزان شيوع آن در زمان تولد بيش از دو برابر مجموع ديگر اختلالات قابل ارزيابي كودكان است. آسیب شنوایی ازجمله آسیب‌هایی است که بیشترین تأثیر مخرب را بر یادگیری زبان و بخصوص زبان دوم دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف اثربخشی روش پاسخ کاملاً فیزیکی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مورد منفرد با طرح A- B-A است. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی پایه هشتم شهرستان سنقر در سال تحصیلی 401 - 1400 بود. ازآنجاکه پژوهش حاضر، به دنبال موارد خاص و یا غیرمعمول بود، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد، بدین معنی که سه دانش‌آموز پسر پایه هشتم که نمرات پایینی در درس زبان انگلیسی گرفتند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. سه دانش‌آموز موردنظر به مدت 10 جلسه (هفته‌ای دو جلسه هر جلسه 90 دقیقه) تحت آموزش پاسخ کاملاً فیزیکی قرار گرفتند. در تحلیل داده‌ها از درصد داده‌های غیر همپوش (PND) و d کوهن برای درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که سه آزمودنی در خط پایه نمرات زبان انگلیسی تقریباً ثابتی داشت که در جلسه آخر مداخله به درصد بهبودی (PND) 75 درصد رسیدند و بعد از پیگیری به درصد بهبودی(PND) 100 درصد رسیدند. همچنین اندازه اثر با استفاده از d کوهن برای سه آزمودنی به ترتیب 2/27، 1/70 و 2/14 به دست آمد که در سطح بهبودی متوسطی قرار داشتند. بنابراین روش پاسخ کاملاً فیزیکی توانست زبان انگلیسی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی را بهبود ببخشد. ازاین‌رو، این روش می‌تواند موردتوجه معلمان استثنایی، معلمان زبان، روانشناسان و برنامه ریزان مربوطه قرار گیرد.

کلمات کلیدی :
روش پاسخ کاملا فیزیکی، یادگیری زبان انگلیسی، آسیب شنوایی


مشاهده مقاله
331
دانلود
65
تاریخ دریافت
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۱ تیر ۱۴۰۱