دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 24 - 35
نویسندگان : دکتر ساناز علیخواه * و فاطمه رضازاده

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد غیر انطباقی کمال‌گرایی در افسردگی زنان متأهل شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان متأهل مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت شهرداری شهر تهران است که از بین 4 منطقه (3،7،8،12) شهرداری شهر بزرگ تهران بودند. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود که جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول فیدل و تاباخنیک (1991) تعداد 154 نفر از زنان انتخاب شد. که در نهایت 150 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه کمال‌گرایی هیل و همکاران (2004) و پرسشنامه افسردگی بک 2 (BDI-II) بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش همبستگی و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین ابعاد کمال‌گرایی و افسردگی رابطه و معناداری دارند. با توجه به یافته‌های این پژوهش مبنی بر رابطه ابعاد غیر انطباقی کمال گرایانه با افسردگی وجود مشاورین مجرب در خانه‌های سلامت به‌منظور ارائه آموزش و مشاوره به زنان متأهل جهت تعدیل خلق کمال گرایانه آن‌ها ضروری است.

کلمات کلیدی :
کمال گرایی، ابعاد غیر انطباقی، افسردگی، زنان متاهل


مشاهده مقاله
106
دانلود
8
تاریخ دریافت
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۳ شهریور ۱۴۰۱