دوره 2، شماره 2، 1401، صفحات 1 - 9
نویسندگان : پوریا گلپایگانی * و محمد باقری دادوکلایی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق اهداف غایی تربیتی اسلام در محتوای کتاب هدیه‌های آسمان و آموزش قرآن پایه پنجم می‌باشد. اهدافی که خود به دو دسته عرضی و غایی دسته بندی می‌شوند. با توجّه به تحلیل کمّی، عینی و نظامدار کتاب¬های درسی در مورد موضوع مورد پژوهش و همچنین ابزار مورد استفاده، روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می-باشد. واحد ثبت در این تحقیق، مضمون و واحد زمینه، درس می‌باشد. جامعه آماری کتاب¬های هدیه¬های آسمان و آموزش قرآن پایه پنجم است. و نمونه آماری شامل متن درس، آیات، و تمامی فعالیت¬های کتاب است. روش شمارش نیز فراوانی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اهداف غایی تربیتی اسلام آنطور که باید در این دو کتاب به کار نرفته‌اند. دو کتاب فوق که محتوایی در ارتباط با خداوند، مسائل دینی و کتاب مقدس دارند به صورت نامتوازن به اهداف غایی در هر درس و هرکدام از کتاب‌ها پرداخته¬اند و همچنین برخی از درس‌های موجود در این دوکتاب‌ به هیچکدام از اهداف نپرداخته¬اند.

کلمات کلیدی :
اسلام، اهداف غایی، هدیه‌های آسمان، قرآن


مشاهده مقاله
450
دانلود
97
تاریخ دریافت
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱