ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

پدیدار شناسی تجربه زیسته دانش آموزان دارای معلولیت جسمی-حرکتی از پذیرش و طرد اجتماعی
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مهدی عیزاده * 1 ، ناصر نوشادی 2 ، قوام ملتفت 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده :
این مطالعه پدیدارشناسانه کیفی در جستجوی کشف ادراکهای تجربه زیسته دانش‌آموزان معلول از پذیرش و طرد اجتماعی بود. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و به صورت حضوری جمع‌آوری شد. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، از بین دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم که تعداد 14 دانش‌آموز انتخاب و بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و اشباع داده‌ها حاصل شد. تحلیل مصاحبه‌ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون و الگوی کلایزی انجام شد. پس از استخراج موضوعی و طبقه‌بندی آنها، یافته‌ها درچهار مقوله اصلی (فرهنگ‌سازی و آموزش ، برقراری‌ارتباط ، فقر فرهنگی و بی توجهی و عدم درک صحیح ) و هفت مقوله فرعی(تصاویر کلیشه‌ای از معلولان در رسانه‌های جمعی، حضور در شبکه های اجتماعی، حضور در مدارس عادی ، مشارکت در فعالیتهای کلاس و فوق برنامه ، معلم مراقبتی، و برچسب زدن و نادیده گرفته شدن) تقسیم بندی شدند.
کلمات کلیدی :
پدیدار شناسی، دانش‌آموزان معلول جسمی- حرکتی، پذیرش، طرد اجتماعی