ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تدوین معادله ممیزی خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی در پیش بینی تقلب تحصیلی آنلاین در دانش ‏آموزان
دوره 1، شماره 1، 1400، صفحات 10 - 18
نویسندگان : سعید ویسی* 1 ، صدف ایمانی 2 ، فهیمه کاشفی 3 ، نگار یمین 4 ، دکتر ژاله بحرایی 5 ، سارا چگینی 6

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری روان¬شناسی عمومی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

4 دانشجوي دکتري مشاوره، واحد خميني شهر، دانشگاه آزاد اسلامي، خميني شهر، اصفهان، ايران

5 دکترای روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

6 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ممیزی خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی در پیش‌بینی تقلب تحصیلی آنلاین در دانش آموزان بود. طرح پژوهش، تابع تشخیص دوگروهی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. حجم نمونه 200 نفر از این‏ افراد بر اساس بر طبق فرمول پلنت از تاپاکینگ و همکاران (2007) و به شیوه نمونه ‏گیری در دسترس (شیوه آنلاین) انتخاب‌ و به مقیاس کوتاه تقلب تحصیلی آنلاین (OACS-BF) ویسی و همکاران (1399)، مقیاس خِرَد (WS) اشمیت و همکاران (2012)، پرسشنامه هوش موفق (SIQ) گریگورنکو و استرنبرگ (2002) و پرسشنامه آفرینندگی (CQ) عابدی (1372) پاسخ دادند. از بین آن‌ها به این منظور تعداد 49 نفر متقلب تحصیلی آنلاین و 151 نفر غیرمتقلب تحصیلی آنلاین شناسایی شدند و داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 24 و با استفاده از روش تابع تشخیص (ممیزی) تحلیل شد. نتايج نشان داد که با کمک خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی می‌توان تقلب تحصیلی آنلاین را پیش‌بینی کرد و تحليل مميزي توانست با 97/5 درصد پيش ‏بيني صحيح دانش آموزان را به دو گروه متقلب و غیرمتقلب تحصیلی آنلاین طبقه ‏بندي نمايد. يافته‏ هاي اين پژوهش نشان می‌دهد كه خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی نقش مهمی در پیش ‏بینی تقلب تحصیلی آنلاین دانش‏ آموزان پسر دارند.
کلمات کلیدی :
خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی، تقلب تحصیلی آنلاین.