ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تجارب زيسته دانشجويان دانشگاه فرهنگيان از زندگي در خوابگاه دانشجويي
دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 67 - 77
نویسندگان : اكبر عليلو * 1 ، پريا شهبازپور 2 ، آيسان غدير زاده 3

1 مدرس دانشگاه فرهنگيان، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، ایران

2 آموزگار مقطع ابتدايي، فارغ‌التحصیل علوم تربيتي، گرايش آموزش ابتدايي، دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد مطهري خوي، آذربایجان غربی، ایران

3 آموزگار مقطع ابتدايي، فارغ‌التحصیل علوم تربيتي، گرايش آموزش ابتدايي، دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد مطهري خوي، آذربایجان غربی، ایران

چکیده :
خوابگاه و زندگی دانشجویی در سراسر دنیا برای تمام دانشجویان چه خوب و چه بد تجاربی را به دنبال دارد. افرادی که برای تحصیل دانشگاه دور از شهر خود را انتخاب می‌کنند، اکثریت خوابگاه را برای زندگی در حین تحصیل انتخاب می‌کنند؛ چراکه خوابگاه از طرف خود دانشگاه تعبیه‌شده و اصولاً برای دانشجویان راحت‌تر است، چون تسهیلاتی را نیز برای دانشجویان در نظر می‌گیرند. دانشگاه فرهنگیان نیز از این امر مستثنی نیست. دانشگاه فرهنگیان دارای پردیس‌ها و مراکزی است، که تعداد محدودی از این پردیس‌ها و مراکز در هر استان وجود دارد؛ بنابراین، دانشجو معلمان از سراسر یک استان در چند شهر خاص به تحصیل می‌پردازند و نیازمند محلی برای سکونت هستند و غالباً به پیشنهاد خود دانشگاه نیز خوابگاه را برای سکونت انتخاب می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی تجربه‌ی زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از زندگی در خوابگاه دانشجویی است. به همین منظور از رویکرد کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش دانشجو معلمان دو رشته آموزش ابتدایی و آموزش تربیت‌بدنی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی (مرکز شهید مطهری خوی) بودند، که از این جامعه با روش نمونه‌گیری هدفمند از میان دانشجو معلمان ورودی مهر و بهمن ۱۳۹۷ که بیشترین میزان حضور در خوابگاه را دارند، نمونه انتخاب شد. اطلاعات لازم با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان‌یافته کسب گردید. مدت‌زمان هر مصاحبه ۴۵ دقیقه تا ۱ ساعت متغیر بود و پس از ۱۲ مصاحبه، اشباع اطلاعاتی حاصل شد. پس از انجام مصاحبه‌ها و کدگذاری و تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار nvivo تجربه‌ی دانشجو معلمان از زندگی در خوابگاه دانشجویی در ۴ مضمون اصلی شامل: انتظارات و امکانات، بهداشت محیط، تعامل و ارتباط، کیفیت تحصیل و ۱۸ زیر مضمون قرار گرفت. نتایج بررسی نشان می‌دهد که خوابگاه دانشگاه فرهنگیان دارای کمبودهایی بود مانند نبود اتاق مطالعه، تعداد بالای افرادی که در یک اتاق زندگی می‌کنند، غذای نامناسب و برخی کمبودهای دیگر و اما به‌هرحال فرصت‌هایی نیز برای دانشجویان به دنبال داشت تا تجربه‌های جدیدی کسب کنند.
کلمات کلیدی :
خوابگاه دانشجویی ، روش پدیدارشناسی ، دانشگاه فرهنگیان ، زندگی دانشجویی