ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری در دانش آموزان دختر
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : شهلا علیلو * 1 ، طیبه شریفی 2

1 کارشناسی ارشد،گروه روان شناسی.دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی.دانشگاه شهید مدنی تبریز.ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده :
چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری در دانش آموزان دختر درسال 1401-1400 در شهرستان خوی انجام گرفته است.جامعه ی آماری دانش آموزان دختر شهرستان خوب بودند و نمونه ی آماری 200 نفر بودند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش هیجانی بارآن(1980) و پرسشنامه پرخاششگری باس و پری(1992) استفاده شد.برای تحلیل یافته ها و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و آزمون T مستقل استفاده شده است. همه ی داده ها به وسیله ی نرم افزار تحلیل آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاکی ازین بود که بین هوش هیجانی دانش آموزان دختر پرخاشگر و عادی تفاون معنادار در سطح(p<0/05) وجود دارد.و همچنین هوش هیجانی پیش بینی کننده ی پرخاشگری در دانش آموزان بود و فرضیه های پژوهش تایید شدند.
کلمات کلیدی :
کلیدواژه:هوش هیجانی،پرخاشگری