ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تاثیر پروتکل آموزشی سازگاری اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان پسر ابتدایی
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : دنیا شاهمرادی* 1 ، کارزان نیکدل 2 ، مسعود نجاری 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی، گروه علوم تربیتی، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران

3 دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی پروتکل آموزشی سازگاری اجتماعی بر خودپنداره تحصیلی دانش اموزان پسر ابتدایی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش ازمون و پس ازمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش اموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس از بین افراد داوطلب واجد شرایط تعداد ۳۰ نفر وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره ازمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه خود پنداره تحصیلی لیو و وانگ (۲۰۰۵) بود. گروه ازمایش طی ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای و به مدت ۵ هفته متوالی (هر هفته ۲ جلسه) تحت اموزش برنامه سازگاری اجتماعی (نجاری و همکاران، ۱۳۹۷) قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و با نرم‌افزارspss نسخه ۲۳ صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بعد از مداخله پروتکل اموزشی سازگاری اجتماعی بر خود پنداره تحصیلی دانش اموزان معنادار بود. در واقع بر اساس نتایج پژوهش می‌توان گفت که پروتکل اموزشی سازگاری اجتماعی روش مداخله‌ای مناسبی برای ارتقای خود پنداره‌ تحصیلی دانش اموزان پسر است.
کلمات کلیدی :
سازگاری اجتماعی، خود پنداره تحصیلی، دانش اموزان پسر، مقطع ابتدایی