ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

اثر بخشی روش الگونویسی و رونویسی در بهبود اختلال نارسانویسی در دانش آموز پایه اوّل دبستان شهر رودسر
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : سعید شفقت* 1

1 دانشجوی کارشناسی ، رشته آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان ، پردیس امام علی (ع) رشت ، استان گیلان

چکیده :
نارسانویسی یکی از اختلالات یادگیری است که موجب افت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی می شود و در صور ت عدم تشخیص به موقع موجب ضعف پیشرفت تحصیلی، یا ترک تحصیل و به دنبا ل آن مشکلات رفتاری و روانی بسیاری درکودکان می شو د . در پژوه ش حاضر از روش های مشاهده و مصاحبه برای تشخیص اختلال نارسانویسی استفاده و راه حلی هایی نیز برای رفع یا بهبود این مسئله ارائه شده است. بررسی ها نشان داد که این مسئله کودکان نوعی اختلال در زبان نوشتار ی که در مهارت مکانیکی نوشتن خود را نشان می ده د که این مشکل لزوما می تواند با سن تقویمی، هو ش بهر و شرایط محیطی و تحصیلی کودک مطابقت نداشته باش د . همچنین چالش نارسانویسی به نوعی اختلال در نوشتن املا ، انشا و رونویسی اشاره دارد که با مشکلات ناشی از دست خط بد و ناخوانا نیزهمراه است . در پژوهش حاضر از روش های مشاهده ، مصاحبه ، بررسی دفتر مشق و املا و کارنامه دانش آموز برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد . راه حل مورد استفاده جهت بهبود مسئل ه ی نارسانویسی الگونویسی و رونویسی می باشد . در پایان مشخص شد که رو ش الگونویسی و رونویس ی م ی توانند در بهبود نارسانویسی دانش آموز موثر باشند .
کلمات کلیدی :
اختلال نارسانویسی – دانش آموزان – پایه اوّل دبستان – الگو نویسی - رونویسی