ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

مقایسه انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان در مدارس هوشمند و عادی
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : معصومه فارابی مقدم * 1

1 حوزوی

چکیده :
فناوری اطلاعات و ارتباطات آن چنان پتانسیل حضور در عرصه‌های گوناگون حیات بشری دارد که بی تردید می‌توان آن را یک تمدن جدید با ظهور یک موج تمدنی جدید دانست. در آغاز قرن بیستم با ورود فناوری به مدارس نیاز به افرادی که توانایی به‌کارگیری و تعمیر ابزارهای مورد استفاده در آموزش را داشته باشند احساس شد. این افراد با شناختی که از فرایند آموزش و ابزارهای آموزشی داشتند معلمان را در انتخاب رسانه‌ها یاری می‌کردند. هدف از این پژوهش مقایسه انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان در مدارس هوشمند و عادی می‌‌باشد. مطالعه‌ کنونی به لحاظ هدف کاربردی است. این تحقیق به لحاظ روش در زمره‌ مطالعات پیمایشی- تحلیلی می‌باشد. جامعه ی آماری این پژوهش به دلیل توسعه ی بیشتر مدارس هوشمند در شهر اصفهان کلیه معلمان مدارس هوشمند شهر اصفهان بوده است. روش نمونه گیری نیز به این صورت بوده است که ابتدا مدارسی که به نحوی از امکانات نوین آموزشی استفاده میکردند را شناسایی که از 8,364 کل مدارس اصفهان فقط تعداد 247 مدرسه از تعاریف اولیه مدارس هوشمند پیروی می کردند و از تعداد 70هزار معلم فقط 25هزار و 421 نفر از این امر آشنایی داشتند و با استفاده از خوشه ای چند مرحله ای فقط 420معلم به عنوان نمونه ی اصلی انتخاب شدند، برای جمع آوری داده های مربوط به هر متغیر از پرسشنامه و تعداد سوال مربوطه به هر متغیر طرح شد. برخی از نتایج این تحقیق به این قرار است که از عوامل مهمی که تاثیر زیادی در مدارس هوشمند دارد محیط یاد‌دهی – یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای و زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات است که باید توجه زیادی به این مقوله شود.
کلمات کلیدی :
فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، مدارس هوشمند، انگیزه