ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی رابطه بین انتظارات والدین با لذت و خستگی از کلاس مجازی با نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان دوره ی متوسطه اول شهرستان آبادان
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : دکتر فریبرز نیکدل * 1 ، دکتر ناصر نوشادی 2

1 دانشیار،گروه روانشناسی،دانشگاه یاسوج

2 استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انتظارات والدین با لذت وخستگی از کلاس مجازی با نقش واسطه ای خودپنداره ی تحصیلی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری تحقیق شامل 2000دانش آموز متوسطه ی اول شهرستان آبادان استان خوزستان در سال تحصیلی 99-00 بودند که تعداد 322 نفر بعنوان نمونه ی تحقیق به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انتظارات والدین هوج(1997) و خودپنداره ی تحصیلی یی یسن چن (2004) و هیجانات تحصیلی پکران(2005) استفاده شد. نتایج : این پژوهش نشان دادکه بین دو متغییر انتظارات والدین و لذت از کلاس مجازی رابطه ی مثبت و معنی دار برقرار است وبین دومتغییر انتظارات والدین وخستگی از کلاس مجازی رابطه ی منفی و معنی دار برقرار است و بین دو متغییر انتظارات والدین وخودپنداره ی تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی دار برقرار است. مجموع نتایج نشان می دهد که برای نقش میانجی خودپنداره ی تحصیلی در انتظارات والدین با لذت وخستگی از کلاس مجازی معنی دار است و لذا میانجی گری خودپنداره ی تحصیلی پذیرفته می شود.
کلمات کلیدی :
کلاس مجازی – خودپنداره تحصیلی- انتظارات والدین- لذت – خستگی