ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

نگاه انسان گرایانه و توجه به تفاوت های فردی در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان ابتدائی
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سیدمهدی علوی پور 1 ، عباس عرب * 2

1 آموزش و پرورش

2 آموزش و پرورش

چکیده :
بدون شک از مهمترین مسائل دخیل و موثر در رشد تحصیلی و ترغیب دانش آموزان به درس توجه به ویژگی های فردی و منحصر به فرد آنهاست. این مسئله می تواند هم در پیشرفت دانش آموزان در دروس و هم در بهبود وضعیت روحی آنها موثر باشد، در مقابل عدم در نظر گرفتن تفاوت میان دانش آموزان می¬تواند عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد که می¬توان به سرخوردگی و زده شدن از درس اشاره کرد. در این پژوهش تلاش شده با بررسی و شناخت برخی از این ویژگی ها به خصوص درونگرایی و برونگرایی دانش آموزان، راهکار هایی برای آموزش، کنترل رفتار و ارزشیابی از آنها ارائه نمود. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی کاربردی اقدام پژوهی عملی می¬باشد. برای شناسایی دانش آموزان از مشاهده حضوری، تست درونگرایی و برونگرایی MBTI و مصاحبه نیمه ساختار یافته با والدین و معلم استفاده گردیده، همچنین از تکنیک سه سویه سازی به منظور سنجش روایی تاییدی و از روش موازی سازی به منظور پایایی در مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان استفاده شده. از نتایج پژوهش طرح تکلیف خلاقانه به دانش آموز درونگرا و ارزشیابی کیفیت آن با تکالیف مشترک کلاسی، همچنین اعطاء مسئولیت به دانش آموز برونگرا و ارائه نمره تشویقی برای آن منجر به بهبود نمره و وضعیت تحصیلی این دانش آموزان می¬شود. از این رو به معلمان پیشنهاد می¬شود در تدریس و ارزشیابی یکی از ملاک های خود را تکالیف متناسب با ویژگی های فردی دانش آموزان قرار دهند همچنین به پژوهشگران محترم پیشنهاد می¬شود در صورت امکان برنامه ها و راهکار هایی جدا از فضای مدرسه نیز ارائه و اجرا کنند.
کلمات کلیدی :
انسانگرایی، درونگرایی و برونگرایی، تست MBTI، اقدام پژوهی، آموزش ابتدائی