ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی نظریه اخلاقی ایمانوئل کانت و توماس اسکانلون
دوره 3، شماره 8، 1402، صفحات 29 - 35
نویسندگان : لیلا برزمینی* 1 ، دکتر عصمت رسولی 2

1 دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی نظریه اخلاقی ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی و توماس اسکانلون فیلسوف معاصر صورت گرفته است. روش این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد که با الگوی چهار مرحله ای جورج ال برودی مورد توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش آثار کانت و توماس اسکانلون در خصوص اخلاق می باشد. از مجموع بررسی های انجام شده و تحلیل و مقایسه نظرات اخلاقی کانت و توماس اسکانلون نتایجی حاصل گردید که کانت اخلاق را به عنوان هدف قرار می دهد و وظیفه گرایی در این زمینه را ترویج داده است و اخلاق تقلیل گرایانه ارائه داده است و دین را در حد اخلاق تنزل می دهد. نظرات اسکالنون مبتنی بر قراردادگرایی در اخلاق است و اصطلاح مجاز بودن را وارد حوزه اخلاق می کند.
کلمات کلیدی :
نظریه، اخلاق، کانت، توماس اسکانلون، فلسفه