ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

نقش طرحواره‌های هیجانی در پیش بینی تاب‌آوری نوجوانان
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مهسا نیکروز 1

1 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی.دانشگاه رازی

چکیده :
چكيده هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش طرحواره های هیجانی در پیش بینی تاب آوری نوجوانان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است و از نظر روش انجام یک مطالعۀ توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خوی تشکیل داد. در این تحقیق از بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خوی به تعداد تقریبی 1500 نفر با استفاده از جدول مورگان 174 نفر با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسشنامه های طرحواره های هیجانی لیهی (LESS) (2002) و پرسشنامه م (2003) که به صورت داوطلبانه تهیه شده بود پاسخ دادند. نتایج به وسیله نرم افزار Spss ورژن 26 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ارائه شده در این پژوهش حاکی از این بود که طرحواره های هیجانی قادر به پیش بینی تاب آوری در نوجوانان هستند(001/0 =P ) .
کلمات کلیدی :
واژه‌های کلیدی: طرحواره های هیجانی ، تاب آوری ، نوجوان