ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

نقش طرحواره‌های هیجانی در پیش بینی تاب‌آوری نوجوانان
دوره 3، شماره 7، 1402، صفحات 14 - 30
نویسندگان : مریم قصاب زاده 1 ، مهسا نیکروز* 2 ، نسیم حسین زاده 3 ، پدرام خدابنده 4

1 کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش طرح‌واره‌های هیجانی در پیش‌بینی تاب‌آوری نوجوانان بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی است و ازنظر روش انجام یک مطالعۀ توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خوی تشکیل داد. در این تحقیق از بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خوی به تعداد تقریبی 1500 نفر با استفاده از جدول مورگان 174 نفر با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های طرح‌واره‌های هیجانی لیهی LESS)) و پرسشنامه تاب‌آوری (2003) که به‌صورت داوطلبانه تهیه‌شده بود پاسخ دادند. نتایج به‌وسیله نرم‌افزار Spss ورژن 26 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج ارائه‌شده در این پژوهش حاکی از این بود که طرح‌واره‌های هیجانی قادر به پیش‌بینی تاب‌آوری در نوجوانان هستند.
کلمات کلیدی :
طرحواره های هیجانی، تاب آوری ، نوجوان.