ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

مبانی نظری تربیت فطرت محور از منظر قرآن کریم بر اساس سه گانه انسان شناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : محمدحسین علیپور* 1 ، امیرحسین گازر 2

1 دکترای فقه و حقوق

2 دکترای علوم قرآن و حدیث

چکیده :
تحول در علوم انسانی امری ضروری است. این مهم هم نیازمند اقدامات سلبی از جمله نفی و نقد علوم انسانی غربی موجود است و هم نیازمند اقدامات ایجابی؛ که این دو خود محتاج پایگاه علمی متقن است تا مبانی و مبادی علوم انسانی اسلامی از آن استخراج شود. متقن ترین پایگاه برای علم مبدأ آن یعنی عالم علی الاطلاق حضرت حق جلّ و علی است. قرآن مجید در پرتو تعالیم اهل بیت علیهم السلام بهترین منبع برای اتصال به دریای علم است. در میان شاخه های علوم انسانی، علوم تربیتی به سبب تأثیرگذاری بر فرآیند تعلیم و تربیت سایر علوم اهمیتی ویژه دارد. تحول در این حوزه، نیازمند پشتوانه ای منسجم و جامع از آموزه های تربیتی اسلامی است که در این پژوهش از آن به نظریه اسلامی تربیت یاد می کنیم. نظریه اسلامی مبتنی بر مبانی اسلامی در زمینه های مختلف از جمله هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی و ... است. با توجه به موضوعیت مستقیم انسان در علوم تربیتی، تبیین انسان از منظر قرآن کریم اولویتی دوچندان می یابد. بررسی آموزه های قرآن کریم حاکی از جایگاه ویژه فطرت در وجود انسان از منظر قرآن کریم است. لذا به طور مشخص این پژوهش از میان شاخه های علوم انسانی حوزه علوم تربیتی را مد نظر قرار داده و در صدد است تا مبتنی بر انسان شناسی قرآن بنیان با تأکید بر محور فطرت، به تقویم و تبیین نظریه‌‌ی اسلامی تربیت پرداخته و از این رهگذر گامی برای تحول علوم انسانی موجود و نیل به علوم انسانی قرآن بنیان بردارد.
کلمات کلیدی :
قرآن کریم، فطرت، مبانی، تربیت، انسان