ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

-تبیین خودکارآمدی خلاقیت معلمان بر اساس هیجان های مثبت و منفی، انعطاف پذیری شناختی
دوره 3، شماره 6، 1402، صفحات 1 - 13
نویسندگان : مریم حسینلو 1 ، رقیه بشیر 2 ، شهلا علیلو* 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی پیام نور تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی پیام نور تبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی تبریز، ایران

چکیده :
تحقیق حاضربا هدف تبیین خودکارآمدی خلاقیت معلم بر اساس متغیرهای هیجان های مثبت و منفی و انعطاف پذیری شناختی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق متشکل از معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان خوی بودند که 234 معلم به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت نمودند. از پرسشنامه های خودکارآمدی خلاقیت لی (2008)، هیجان معلم چن (2016) و انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام گرفت. نتیجه داده ها نشان داد که خودکارآمدی خلاقیت معلمان بر اساس هیجان های مثبت و منفی و مولفه های انعطاف پذیری شناختی( پردازش حل مسئله، ادراک کنترل پذیری) قابل پیش بینی است. در نتیجه می توان با تقویت هیجان های معلم، انعطاف پذیری و هوش موفق در تدریس، خودکارآمدی خلاقیت معلمان را افزایش داد.
کلمات کلیدی :
خودکارآمدی خلاقیت، هیجان مثبت، هیجان منفی، انعطاف پذیری شناختی