ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی رابطه ی باورهای فرا شناختی و خود کار آمدی با شادکامی دانش آموزان متوسطه
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : جواد کریمی * 1

1 آموزش و پرورش

چکیده :
چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی خودکارآمدی و باورهای فراشناختی با شادکامی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان تبریز انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی وتحلیل رگرسیون بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسرمقطع متوسطه ناحیه ی 4 شهرستان تبریز در سال97- 96 بود. تعداد 278 دانش آموز در پژوهش حاضر شرکت داشتند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه فراشناخت ولز، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران بود. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS و روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی و شادکامی، بین خودکارآمدی و باورهای فراشناختی و بین باورهای فراشناختی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که متغیر خودکارآمدی توان پیش بینی شادکامی را دارد ولی باورهای فراشناختی چنین توانی را نداشت. كليد واژه ها: باورهای فراشناخت؛ خودکارآمدی؛ شادکامی
کلمات کلیدی :
كليد واژه ها: باورهای فراشناخت؛ خودکارآمدی؛ شادکامی