ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی رابطه‌ ی توزیع‌ درامد‌ باوضعیت‌ بهره‌ مندی از آموزش عالی شهروندان‌ استان اردبیل
دوره 2، شماره 4، 1401، صفحات 13 - 23
نویسندگان : زهرااسماعیلی * 1 ، دکتر ابوالقاسم نادری 2 ، دکتر علی‌نقی خرازی 3

1 فوق لیسانس‌ برنامه ریزی آموزشی دانشگاه‌ تهران

2 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین توزیع درآمد با وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل پرداخته است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی افراد بزرگ‌سال مناطق شهری استان اردبیل طی سال‌های 89-80 می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی، غیرآزمایشی و کاربردی می‌باشد. متغیرهای پژوهش حاضر توزیع درآمد و وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی می‌باشد که به‌منظور مشخص کردن وضعیت متغیرهای مذکور، از منابع مرکز آمار ایران استفاده‌شده است. به‌منظور بررسی وضعیت هرکدام از این متغیرها از شاخص ضریب جینی و منحنی لرنز استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل این شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد بین شهروندان استان اردبیل طی سال‌های89-80 نابرابر می‌باشد. هم‌چنین وضعیت بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان از سال 80 تا سال 89 بهبود پیداکرده است ولی هم چنان توزیع بهره‌مندی از آموزش عالی بین دهک‌های مختلف درآمدی نابرابر می‌باشد. هم‌چنین بین وضعیت توزیع درآمد با بهره‌مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد؛ در حقیقت افرادی که دارای درآمد بالاترمی‌باشند از بهره‌مندی آموزش عالی نیز برخوردارند. یافته‌های پژوهش حاضر با یافته‌های اکثر تحقیقات مرتبط همسو می‌باشد.
کلمات کلیدی :
نابرابری، آموزش عالی، توزیع درآمد