ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با استرس شغلی در معلمان زن مدارس ابتدایی غیرانتفاعی شهر رفسنجان
دوره 3، شماره 6، 1402، صفحات 14 - 21
نویسندگان : مهدیه خواجه حسینی * 1

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور رفسنجان، کرمان،ایران

چکیده :
پزوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با استرس شغلی در معلمان زن مدارس ابتدایی غیرانتفاعی شهر رفسنجان انجام شد. روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماري این تحقیق 350 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 183 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده بود به این صورت که ابتدا لیست معلمان از مدارس تحویل گرفته شد و معلمان بر اساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک مسئله محور، کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با استرس شغلی رابطه معکوس وجود دارد. بین سبک هیجان محور و اجتنابی با استرس شغلی رابطه مستقیم وجود دارد. در رابطه چند متغیری، راهبرد مسئله محور، کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری به ترتیب بیشترین قدرت تبیین استرس شغلی را داشتند، ولی راهبرد هیجان محور و راهبرد اجتنابی، نقشی نداشتند.بنابراین به منظور کاهش استرس شغلی، آموزش سبک مقابله ای مسئله محور، بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء وجدان کاری، باید مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
سبک‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی کاری، استرس شغلی، وجدان کاری.