ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تبیین جایگاه روش پدیدارشناسی در پژوهش¬های حوزه علوم تربیتی
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : عصمت رسولی* 1 ، علی صادقی 2 ، صدیقه حسینی مقدم 3

1 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد واحد ساری

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد واحد ساری

3 کارشناس ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد واحد آزادشهر

چکیده :
هدف : تبیین جایگاه روش پدیدارشناسی در پژوهش های حوزه علوم تربیتی بود . روش: برای دستیابی به هدف از رویکرد پژوهش تحلیلی استنتاجی به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج پژوهش های پیشین پرداخته شد . جامعه آماری پژوهش مطالعات منتشر شده در طی سالهای 1402-1388 در بانک های اطلاعاتی که مقالات با کیفیت رانمایه می کند از جمله: سیناپس ، مگیران ، نورمگز ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، ایرانداک ، گوگل اسکولار ، پروکوئیست ، به انگلیسی و فارسی جمع آوری بوده که مورد مقایسه قرار گرفتند که از آنجا که کلیه منابع و مدارک موجود استفاده شده است، نمونه گیری انجام نشد. مراحل گردآوری داده ها شاملِ: 1- بررسی و شناسایی منابع مرتبط با موضوع 2- شناسایی و استخراج پژوهش های حوزه مربوطه.3- طبقه بندی وکدگذاری پژوهش ها. ابزار پژوهش مصاحبه ، برای تجزیه و تحلیل دادها از روش تحلیل محتوا، روش 7 مرحله ای کلایزی، کدگذاری موضوعی، تحلیل انعکاسی یا تأملی با استفاده از روش 6 مرحله ای ون منن استفاده شده است. یافته ها: نشان داد مطالعات انجام شده در حوزه علوم تربیتی از نظر بافت و زمینه (دانشگاه، مدرسه) و ویژگی آزمودنی ها (دانشجو، استاد، معلم، دانش آموز) با هم متفاوت هستند. توجه و شناسایی پدیده های مختلف مربوط به علوم تربیتی، استفاده از ابزارهای مناسب گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل های دقیق، برای انجام هر چه بهتر پژوهش های علوم تربیتی با روش کیفی و پدیدارشناسی باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
برنامه ریزی درسی، روش پدیدارشناسی، علوم تربیتی