ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

ارائه مدلی برای یادگیری پژوهش محور در آموزش و پرورش: با تأکید بر دوره دوم متوسطه
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : عاطفه کریمی * 1 ، محمدنقی ایمانی 2 ، محمود صفری 3

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد رودهن.رودهن، ایران. Imani1348@gmail.com

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند ایران Safari@damavadiau.ac.ir

چکیده :
هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای آموزش با رویکرد پژوهش‌محور در دروه دوم متوسطه آموزش و پرورش در ایران است، به بیان دیگر به دنبال شناسایی اجزای مدلی اجرایی در آموزش پرورش دوره متوسطه دوم است که شامل عوامل تشکیل دهنده، عوامل اثرگذار و تأثرپذیر، همچنین زیرساخت‌ها و سازوکارهای ضروری است. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها در آن توصیفی است و همچنین از روش‌های آمیخته در آن بهره برده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی 20 نفر (مدیران آموزش و پرورش، کارشناسان پژوهش، اساتید دانشگاه و دبیران برتر) با نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی، 585 نفر از دبیران دوره متوسطه دوم تهران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در مناطق 5 گانه تهران می‌باشند. ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته است. یافته‌های پژوهش شامل 13 مؤلفه محوری است که در شاخه‌های اصلی مدل دسته‌بندی شد، از جمله تدریس، ارتباطات و تشویق پژوهش محور که از جمله عوامل تشکیل‌دهنده و نیز برنامه درسی، معلم، مدیریت، به عنوان عوامل اثرگذار، مهارت حل مساله، تفکر انتقادی، یادگیری مشارکتی، به عنوان عوامل اثرپذیر و تنوع در برنامه‌درسی و آموزش و خط مشی‌گذاری آموزشی و پژوهشی، به عنوان ساز و کار اجرایی و زیرساخت‌های وابسته به مدرسه و نیز مربوط به اجتماع به عنوان زیرساخت‌های اجرایی مدل شناسایی شدند. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت، استفاده از رویکرد پژوهش‌محور درنظام آموزش و پرورش کشور ضروری است، زیرا به نظر می‌رسد رویکرد پژوهش‌محور می‌تواند دانش‌آموزان موفق‌تری را پرورش دهد و نسل آینده را برای مقابله با مشکلات پیچیده جهانی و ملی آماده ‌سازد.
کلمات کلیدی :
رویکرد پژوهش‌محور، آموزش و پرورش، دوره دوم متوسطه، رویکردهای یادگیری، مدیریت آموزشی.