ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

واکاوی تربیت دینی بر اساس نقش خانواده با تاکید بر برنامه درسی
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : لادن سلیمی * 1

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد ساری

چکیده :
هدف این پژوهش واکاوی تربیت دینی از دیدگاه سند تحول بنیادین و نقش خانواده در رسیدن به تعالی و شکل گیری نگرش دینی فرزندان می باشد روش مورد استفاده توصیفی - تحلیلی با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا می باشد روش اجرای این پژوهش بدین گونه بوده است که برای جمع آوری این اطلاعات پایگاه اطلاعاتی،magiran ، Google scholar ،science و مجلات و فصلنامه مطالعات واکاوی تربیت دینی با کلید واژه های برنامه درسی،تربیت دینی خانواده رویکردها و سند تحول مولفه های رویکرد تربیت دینی و ترکیبی از آنها در بازه زمانی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ مورد جستجو قرار گرفت. مطالعاتی که نقش مولفه های واکاوی تربیت دینی بر اساس نقش خانواده مورد بررسی قرار داده بودند ، با روش نمونه گیری هدفمند، از میان 10 تا مقاله مورد بررسی شده و ۸ مقاله مرتبط با موضوع انتخاب شدند سپس با توجه به مولفه های تربیت دینی مرتبط در زمینه مفهوم تربیت دینی نظریه های تربیتی دینی معرفی پدیدآورنده تربیتی خانواده از مقاله مرتبط استخراج و در قالب ساختاری تنظیم شد .نتایج پژوهش نشان می دهد که در این پژوهش مشخص گردید نگاه سند به مقوله الگو ها و رویکردهای تربیت دینی جامعه نگر بوده و به‌خوبی می‌توان به آن استناد نموده و در راستای تحقق اهداف تربیت دینی سند خانواده‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا نمایند.این مقاله با روش مروری ساختارمند به منظور تحلیل ساختارمند واکاوی تربیت دینی بر اساس نقش خانواده با تاکید بر برنامه دسی انجام گردید.
کلمات کلیدی :
آموزش و پرورش، الگوها ،تربیت دینی ،خانواده رویکرد ها ،سند تحول