ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و اختلال اضطراب اجتماعی با اثر واسطه ای تنظیم هیجان در دانشجویان
دوره 2، شماره 3، 1401، صفحات 1 - 10
نویسندگان : نرگس زارعی بیدسکان* 1

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده :
اختلال اضطراب اجتماعی یکی از مشکلات روان‌شناختی در دوره‌های رشدی از کودکی تا بزرگ‌سالی است. ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. لذا، این پژوهش باهدف بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان انجام شد. روش طرح پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تهران بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 200 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از پرسشنامه‌های هراس اجتماعی (SPIN)(کانور و همکاران، 2000)، پرسشنامه سبک‌های دل‌بستگی (هازن و شیور، 1987) و پرسشنامه تنظیم (شناختی) هیجان (CERQ)(گرنفسکی و کرایج، 2006) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سبک‌های دل‌بستگی و اختلال اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. سبک‌های دل‌بستگی، با مؤلفه‌های ملامت خویش، پذیرش و تمرکز مثبت بر برنامه‌ریزی رابطه مثبت معنادار در سطح 0/01 و با تمرکز مجدد مثبت، فاجعه سازی و ملامت دیگران در سطح 0/05 دارد. اضطراب اجتماعی با سبک دل‌بستگی ایمن رابطه منفی معنادار در سطح 0/01 و با سبک دل‌بستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت معنادار در سطح 0/01 دارد.
کلمات کلیدی :
اضطراب اجتماعی، سبک های دلبستگی، تنظیم هیجان، نظم جویی هیجانی