ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تبیین خودکارآمدی خلاقیت معلمان بر اساس هیجان های مثبت و منفی و هوش موفق در تدریس
دوره 3، شماره 7، 1402، صفحات 1 - 13
نویسندگان : مریم حسینلو 1 ، رقیه بشیر 2 ، شهلا علیلو* 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی پیام نور تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، تبریز، ایران

چکیده :
تحقیق حاضر باهدف تبیین خودکارآمدی خلاقیت معلم بر اساس متغیرهای هیجان‌های مثبت و منفی و هوش موفق در تدریس انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق متشکل از معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان خوی بودند که 234 معلم به‌عنوان نمونه در تحقیق مشارکت نمودند. از پرسشنامه‌های خودکارآمدی خلاقیت لی (2008)، هیجان معلم چن (2016) و تدریس مبتنی بر هوش موفق پالوس (2013) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام انجام گرفت. نتیجه داده‌ها نشان داد که خودکارآمدی خلاقیت معلمان بر اساس هیجان‌های مثبت و منفی و مؤلفه‌های هوش موفق در تدریس (تحلیلی- خلاق، عملی، توانایی تکرار و حفظ کردن) قابل پیش‌بینی است. درنتیجه می‌توان با تقویت هیجان‌های معلم و هوش موفق در تدریس، خودکارآمدی خلاقیت معلمان را افزایش داد.
کلمات کلیدی :
خودکارآمدی خلاقیت، هیجان مثبت، هیجان منفی، هوش موفق در تدریس.