ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تبیین خودکارآمدی خلاقیت معلمان بر اساس هیجان های مثبت و منفی و هوش موفق در تدریس
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : مریم حسینلو * 1 ، رقیه بشیر 2 ، شهلا علیلو 3

1 -

2 -

3 -

چکیده :
تحقیق حاضربا هدف تبیین خودکارآمدی خلاقیت معلم بر اساس متغیرهای هیجان های مثبت و منفی و هوش موفق در تدریس انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق متشکل از معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان خوی بودند که 234 معلم به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت نمودند. از پرسشنامه های خودکارآمدی خلاقیت لی (2008)، هیجان معلم چن (2016) و تدریس مبتنی بر هوش موفق پالوس (2013) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام گرفت. نتیجه داده ها نشان داد که خودکارآمدی خلاقیت معلمان بر اساس هیجان های مثبت و منفی و مولفه های هوش موفق در تدریس(تحلیلی- خلاق، عملی، توانایی تکرار و حفظ کردن) قابل پیش بینی است. در نتیجه می توان با تقویت هیجان های معلم و هوش موفق در تدریس، خودکارآمدی خلاقیت معلمان را افزایش داد.-
کلمات کلیدی :
خودکارآمدی خلاقیت، هیجان مثبت، هیجان منفی، هوش موفق در تدریس.