ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

پیش بینی رهبری اخلاقی مدیران بر اساس ذهنیت فلسفی آنان
دوره 2، شماره 5، 1401، صفحات 1 - 8
نویسندگان : علی رضایی * 1

1 آمورش و پرورش

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی پیش‌بینی رهبری اخلاقی مدیران بر اساس ذهنیت فلسفی آنان بود. طرح پژوهش، کّمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ادارات شهر ایلام در سال 1400 بودند. به این منظور تعداد 100 نفر از این افراد با استفاده از فرمول پلنت از تاپاچنیک و همکاران (2007) و به روش نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب خواهند شد و به پرسشنامه سبک رهبری اخلاقی (ELWQ) کالشون و همکاران (2011) و پرسشنامه ذهنیت فلسفی (PMQ) میرسپاسی و سلطانی (1375) پاسخ دادند. داده‏ های جمع‌آوری‌شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ذهنیت فلسفی با رهبری اخلاقی مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 77/8 درصد واریانس رهبری اخلاقی مدیران به‌وسیله ذهنیت فلسفی ‏تبیین می‏شود. يافته ‏هاي اين پژوهش نشان می‌دهد كه ذهنیت فلسفی مدیران نقش مهمی در پیش ‏بینی رهبری اخلاقی دارند.
کلمات کلیدی :
ذهنیت فلسفی، رهبری اخلاقی، مدیران