ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

ارائه تجربیات و نوآوری های آموزشی با تکیه بر ملموس سازی ریاضیات با استفاده از بازی ها و معماهای ریاضی
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : طیبه بهرامی * 1

1 آموزش و پرورش - معلم

چکیده :
هدف اصلي اين پژوهش يافتن الگوي مشترك بهترين تجربه تدريس معلمان رياضي بود. معلماني كه تجارب تدريس موفقيت آميزي داشتند و به عنوان يك فرد موفق و علاقه مند در حوزه تدريس رياضي شهرت داشتند به صورت نمونه گيري هدفمند و با مدل شبكهاي انتخاب شدند. براي گردآوري دادهها از مصاحبه باز استفاده شد. شيوه تحليل دادهها، تحليل محتواي كيفي به روش نظريه داده بنياد بود و در آن از كدگذاري باز، كدگذاري محوري، كدگذاري انتخابي استفاده شد. پس از تحليل همه مصاحبه ها الگوي پاراديمي بهترين تجربه تدريس استخراج شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه عواملي از قبيل عشق به آموختن از روش بازی ها و حل معما، تسلط علمي، توانايي برقراري ارتباط مؤثر با دانش آموزان موجب شكل گيري بهترين تجربه تدريس مي شوند. همچنين مهمترين راهبردهايي كه معلمان در اين زمينه مورد استفاده قرار مي دادند، كارگروهي، رهبري كلاس درس، انديشه ورزي و تدريس خارج از كلاسهاي رسمي و متعارف بود. قوانين و مقررات، زمينه هاي فرهنگي، شيوه هاي تدريس، جمعيت دانش آموزان يك كلاس و... نيز عوامل زمينه هاي براي شكل گيري يك تجربه عالي در تدريس رياضي معرفي شدند. در نهايت اين پژوهش نشان داد كه پيامد چنين تجربه اثربخشي پيشرفت تحصيلي، رشد اجتماعي و عاطفي و لذت بخش شدن فرايند تدريس خواهد بود. واژگان كليدي: بازی ، بهترين تجربه تدريس، تسلط علمي، رشد اجتماعي و عاطفي، عشق به آموختن
کلمات کلیدی :
بازی ، بهترين تجربه تدريس، تسلط علمي، رشد اجتماعي و عاطفي، عشق به آموختن