ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

نقش دانش حرفه¬ای معلمان در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه شهر بابلسر در سال 1400
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : دانیال رضایی چراتی * 1 ، لادن سلیمی 2 ، رضارضایی چراتی 3

1 دانشجوی دوره دکتری برننامه ریزی درسی

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 هنر آموز مدرسه جهانیان شهر بهنمیر

چکیده :
چکیده هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دانش حرفه ای معلمان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه معلمان و دانش آموزان متوسطه دوم مدارس دولتی شهر بابلسر که در سال تحصیلی 1399-1400 در این مشغول تدریس و تحصیل بودند. در پژوهش حاضر نمونه پژوهش از بین معلمان و دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بابلسر انتخاب شدند. تعداد 68 معلم و تعداد 116 نفر دانش¬آموز که در یکسال تحصیلی داشتند به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. روش نمونه¬گیری به کار رفته سر شماری بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه دانش حرفه ای استرانگ (2018)، پرسشنامه عملکرد تحصیلی پاهم و تایلر (1999) بود. فرضیه پژوهش مؤلفه‌های دانش حرفه‌ای معلمان پیش‏بینی کننده عملکرد تحصیلی کیفی دانش‏آموزان است . نتايج حاصل از تحليل استنباطي نشان داد که رابطه مثبت و معنی¬داری بین دانش حرفه‌ای معلمان منجر و عملکرد تحصیلی وجود دارد، درنهایت با توجه به ضرایب بار عاملی مؤلفه‌ها مشخص می‌شود که مؤلفه‌های دانش حرفه‌ای توانایی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان رادارند .
کلمات کلیدی :
دانش حرفه¬ای ، عملکرد تحصیلی ، معلم ، آموزش