ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی رابطه بین تاب آوری و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : حسین علی ملاشاهی * 1 ، زینب آذریان 2

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تاب‌ آوری و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر صورت گرفته ‏است. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و مبتنی بر روش گردآوری داده‌های توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل ‏تعدادی از دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی در شهر کلاله در سال تحصیلی 1401-1400 بود که 367 دانش‌آموز با شیوه ‏نمونه‌گیری غیرتصادفی-هدفمند انتخاب شدند‎.‎‏ برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کانر و دیویسون (2003)، هوش هیجانی بار ‏‏- آن (1986) و پیشرفت تحصیلی فام و تیلور ( 1994) استفاده شد‎.‎‏ تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی ‏‏(آزمون ضریب همبستگی پیرسون) با استفاده از نرم افزار 23‏V-Spss ‎انجام گرفت‎.‎‏ یافته‌ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری ‏بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با تاب آوری (30/0‏r=‎‏)‏‎ ‎و هوش هیجانی ‏‎)‎‏29/0‏‎ (r= ‎در سطح 99 %وجود دارد بدین معنی ‏که هر چقدر تاب آوری و هوش هیجانی افزایش یابد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی افزایش می یابد. می توان ‏نتیجه گرفت که سازمان آموزش و پرورش و معلمان با تقویت و ارتقای هوش هیجانی در همان دوران کودکی با برنامه‌ریزی‌های ‏سازمان یافته می توانند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهند‎.‎
کلمات کلیدی :
تاب آوری، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی، دانش‌آموزان ‏