ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

تجلّی علم فیزیک در بیان و تفهیم مضامین بنیادین شعری در ادبیات فارسی
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : دکتر امید انصاری کیا* 1

1 دانشگاه و آ.پ

چکیده :
چکیده ادبیات، عرصه مهمی برای محل تلاقی و نقطه پیوند بین علم و هنر به‌شمار می‌آید. شاعران ایرانی از دیرباز از مفاهیم علمی و فلسفی برای غنا بخشیدن به آثار خود استفاده می‌کردند و همواره تلاش داشتند تا همپای دانش روز در آثار خود قلم برانند. با گسترش روزافزون علوم مختلف بویژه فیزیک و پیشرفت تکنولوژی و الهام از آیات نورانی قرآن کریم و متون ادبی، شعر شاعران عارف می توان به سریان آگاهی و شعور در سراسر هستی از ذرات بنیادی فیزیک تا کهکشان ها ( شامل جمادات وگیاهان ) پی برد. با نگاهی به فیزیک کوانتوم نظریه ی ماکس پلانک و ادبیات می توان پیوند متون ادبی مخصوصا متون با علم فیزیک را جستجو کرد. هدف از این مقاله بیان نظریه ی کوانتومی ماکس پلانک، شعورهستی، در مضامین شعری ادبیات فارسی است. روش تحقیق در این مقاله شیوه ی کتابخانه ای و گردآوری داده ها از قلمرو پژوهش و شناخت نقلی است. دستاورد این مقاله بیان آن چه ماکس پلانک صد سال پیش به صورت نظریه ارایه کرده است قرآن بیان نموده و سنایی، عطار و مولوی حدود هفتصد سال قبل می دانسته اند و ما اکنون آن پیوند را دریافته ایم. در پرتو نورانی آیات قرآن با همگرایی فیزیک و ادبیات می توان به نوعی جهان بینی رهنمون شد که ما را به دروازه ی انسانیت هدایت کند تا همه ی هستی را از ذرات بنیادی تا کهکشان ها، دارای شعور دانسته در عین کثرت به یک وحدت دست یابیم. بقای هر ملتی پیوند مستقیمی با حفظ فرهنگ و زبان ملی دارد و بدیهی است که حفظ زبان مشروط به اتخاذ شیوه‌های آموزشی مناسب در مدارس است. اگر خواهان حفظ ملیت و هویت اصیل خود هستیم، باید در حفظ آثار باقی‌مانده از فرهنگ ملی خود، شیوه‌های درست را انتخاب کنیم و بر خود ببالیم که همواره نام ایران بزرگ با سرمایه‌های فرهنگی گذشتگان همراه بوده است و خواهد بود. یقیناً ارزش خاص بعد فرهنگی هم به تبع و اعتبار وجود ادیبان و سخنوران و حکما و فلاسفه است که همه این مواریث برای نسل‌های آینده افتخارآفرین خواهد بود. در این پژوهش برآنیم با روش تلفیقی علوم (فیزیک و ادبیات ) ، درهم تنیدگی این علوم ، چگونگی روابط و سطح تأثیرگذاری بحث و بررسی نماییم و پیوند علوم در بیان مفاهیم ، ارزش ها و ادبیات را بیشتر بشناسیم و با شاعرانی که بیشتر و پیشتر از همه حتی فیزیکدانان به چنین روابط و دانایی آگاه بوده اند آشنا شویم.
کلمات کلیدی :
کلیدواژه: ادبیات،شعر،فیزیک ، درهم تنیدگی«ارتباط» و تأثیرگذاری