ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان آموزش و پرورش منطقه صومای برادوست ارومیه
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : بهزاد عیسی زاده گولگنی* 1

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، ارومیه، آموزش و پرورش صومای برادوست

چکیده :
در یک نگاه کلی هدف اساس نظام کیفیت فراگیر درگیر کردن کلیه کارکنان سازمان از مدیریت عالی تا پایین ترین سطح سازمان برای خوشنود نمودن مشتریان از طریق ارائه بهترین خدمات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان آموزش و پرورش منطقه صومای شهرستان ارومیه است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه صومای شهرستان ارومیه به تعداد 130 نفر می باشند، که از این تعداد 96 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای توزیع پرسشنامه ها نیز از روش تصادفی خوشه ای استفاده گردید. جهت گردآوری داده های پژوهش از 3 پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر بر اساس مدل مقیمی(1388)، پرسشنامه تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن مایر(1991) و پرسشنامه پاسخگویی بوونز(2005) استفاده شده است که میزان ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب: 91/0، 87/0، و 86/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(نظیر تحلیل مانوا، آزمون F، و T مستقل) استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه¬های مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان وجود دارد. بنابراین، با قدرت می توان بیان نمود که مدیریت کیفیت فراگیر سهم مهمی در افزایش و بهبود تعهد سازمانی و پاسخگویی کارکنان دارد.
کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت فراگیر، تعهد سازمانی، پاسخگویی، آموزش و پرورش صومای.