ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

پیش¬بینی ذهن¬خوانی دانش¬آموزان عادی و تیزهوش بر اساس صفات سه‌گانه تاریک و روشن شخصیت
دوره و شماره : آماده انتشار
نویسندگان : ناصر نوشادی* 1 ، فریبرز نیکدل 2

1 استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه یاسوج

2 استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه یاسوج

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی پیش‌بینی ذهن‌خوانی دانش آموزان عادی و تیزهوش بر اساس صفات سه‌گانه تاریک و روشن شخصیت بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 500 دانش¬آموز متوسطه اول شهر فارسان استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 99-00 بودند که تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق از طریق روش نمونه¬گیری طبقه¬ای نسبتی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های صفت تاریک و روشن کافمن (2019) و پرسشنامه ذهن‌خوانی بارون و کوهن (2001) استفاده شد. نتایج: این پژوهش نشان داد که صفات روشن توانایی پیش¬بینی کنندگی معناداری برای ذهن‌خوانی در دانش آموزان مدارس عادی را نداشت. اما صفات تاریک توانایی پیش‌بینی‌کنندگی مثبت و معناداری برای ذهن‌خوانی در دانش آموزان عادی را داشت. از طرفی، صفات روشن و تاریک در مدارس تیزهوشان توانایی مثبت و معناداری برای پیش‌بینی ذهن‌خوانی داشت. لازم به ذکر است که بیشترین قدرت پیش‌بینی برای ذهن‌خوانی ، مربوط به صفات تاریک دانش آموزان مدارس تیزهوش بود.
کلمات کلیدی :
ذهن‌خوانی ، صفات روشن، صفات تاریک، نوجوان