ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

فراترکیب یادگیری ترکیبی با نظر به فلسفه رویکرد ترکیبی در پژوهشهای داخلی
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : سمانه سادات موسويان* 1

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان،كد پستي 1998963341

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر چگونگي طرح چيستي و فلسفه يادگيري تركيبي در اسناد داخلي است. اين پژوهش از نظر نوع داده كيفي، با رويكرد استقرايي و به روش فراتركيب كيفي انجام شده است. از اين رو واحد تحليل پژوهش 81 پايان نامه ارشد و 15 پايان نامه دكتري است كه از سال 1389 تا 1401 در پايگاه ايرانداك ثبت شده¬اند. با توجه به مقياس دقت، اصالت و نو بودن پژوهشها 20 سند انتخاب شدند. تحليل يافته ها در اين پژوهش بر اساس الگوی شش مرحله¬ای فراتركيب روبرتس انجام شده است. داده ها از تحليل كيفي با نرم افزار maxqda20 استخراج شدند. بر اساس تحليلهاي صورت گرفته 118 كد توصيفي به دست آمده به 43 مضمون سازمان داده شد و در نهايت 4 طبقه حاصل شد كه در يك چارچوب مفهومي بازنمايي شدند. يافته ها حاكي از آن است كه در اسناد مذكور به مباحث چيستي يادگيري تركيبي بيش از مباحث فلسفي پرداخته شده است و جايگاه رويكردهاي يادگيري به عنوان زير بناي فلسفي يادگيري تركيبي تبيين نشده است. طبقه ارزشيابي از يادگيري تركيبي با اينكه مطرح شده است اما در جزئيات نياز به تشريح و تبيين دارد. همچنين مباحث اخلاق در يادگيري تركيبي و فرهنگ يادگيري تركيبي نيز به شدت مورد غفلت واقع شده است.
کلمات کلیدی :
يادگيري تركيبي، فراتركيب كيفي، رويكرد يادگيري تركيبي