ثبت نام
ارسال مقاله
پیوندها

277638_982

11

 

کد QR نشریه

               qr-create

راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی پیش بین کننده خلاقیت دانش آموزان
دوره و شماره : قابل انتشار
نویسندگان : اسمعیل حیدری * 1 ، علیرضا قربانی 2

1 مشاور مرکز مشاوره آموزش و پرورش

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده :
هدف مورد نظر این مقاله پیش بینی خلاقیت توسط راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم دبیرستان تیزهوشان شهر گنبد کاووس بود. روش این پژوهش، توصيفي – همبستگي بوده و جامعه آماری آن شامل دانش آموزان دبیرستان پسرانه متوسطه دوره دوم تیزهوشان شهید بهشتی شهر گنبد به تعداد 290 نفر می باشد، که با استفاده از جدول مورگان 165 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه خلاقیت عابدی (1363) که بر اساس نظریه تورنس در خلاقیت ساخته شده است ، پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مختاري و ريچارد (2002) و پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) که بر اساس مدل نظري ماير و سالوي ساخته شده، می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی توان پیش بینی خلاقیت دانش آموزان را دارد. نتیجه: توجه به راهبردهای فراشناختی و آموزش های آن و پرداختن به مقوله هوش هیجانی در مدارس متوسطه می تواند به بروز و پرورش خلاقیت بیشتر دانش آموزان منجر گردد و به این جهت نیاز به برنامه های موثر در این زمینه در آموزش و پرورش ضرورت می یابد.
کلمات کلیدی :
خلاقیت، راهبردهای فراشناختی، هوش هیجانی، دانش آموزان